تصویری » فارسی » قرائتی جدید از مبانی فکر دینی » نظریه جواز تعبّد »