استفتائات

در برخی موارد پسرم از دستشویی خارج می‌شود و در زمان خروج رطوبتی در لباس‌هایش دیده می‌شود، پس اقدام به تطهیر خودش و پاهایش می‌کنم و مجددا همان لباس‌های مرطوب را به تنش کرده و با پاهای مرطوب وارد مکانی می‌شود و رطوبت پای خود را به فرش آنجا منتقل می‌کند. آیا با این رطوبت فرش نجس می‌شود و آیا واجب است که دیگران را مطلع کرد؟

رطوبت محکوم به نجاست نیست، مگر اینکه علم به نجاست حاصل گردد و وقتی که تطهیر صورت گرفت مانند این شک‌ها جایی ندارد و نیازی به اطلاع دیگران نیست.
  • استفتائات مرتبط