استفتائات

حکم ژلاتین حیوانی موجود در کشورهای غربی که در بسیاری از داروها و مواد غذایی استفاده می‌شود، چیست؟

اگر ژلاتین گیاهی باشد و یا بداند از حیوان تذکیه شده تهیه شده است، پاک است و مصرف آن جایز است؛ اما اگر از حیوان نجس گرفته شده باشد، استفاده از آن حرام است چون اطمینان از تحقق استحاله وجود ندارد؛ همچنین اگر حاوی مواد حیوان تذکیه نشده بود، خوردنش جایز نیست. اما اگر شک وجود داشت که گیاهی است یا حیوانی و نجس، محکوم به طهارت است و بر مکلف واجب نیست تحقیق کند و می‌تواند از آنها استفاده کند مگر اینکه بداند از حیوان نجس تهیه شده است. البته اگر در آن ماده تغییرات اساسی رخ داد و ثابت شد که دچار استحاله گردیده، خوردنش جایز است و باید از اهل خبره در این زمینه پرسش گردد.
  • استفتائات مرتبط