استفتائات

بر اساس اعتقادات امامیه، آیا فرقه دروز کافر هستند؟ آیا هم‌خانه شدن با ایشان جایز است؟

هر انسانی که شهادتین را اعلان نماید مسلمان و در عمل پاک است، حتی اگر دانسته شود ایمان باطنی ندارد، مگر اینکه مخالفت خود یا آنچه به انکار شهادتین می‌انجامد را آشکارا اظهار نماید؛ در نتیجه هم‌نشینی و صرف غذا و هم‌خانه بودن با آنها اشکالی ندارد.
  • استفتائات مرتبط