استفتائات

در روزه قضای ماه مبارک رمضان که شخص میتواند تا قبل از ظهر نیت کند، اگر شخصی تا قبل از ظهر نیت روزه داشته ولی بعدا منصرف میشود ولی کاری که روزه را باطل میکند انجام نمیدهد، آیا دوباره تا قبل از ظهر میتواند نیت روزه قضا کند؟

بله میتواند.
  • استفتائات مرتبط