استفتائات

اگر خانمی به نوه دختری خود شیر بدهد حکم نکاح پدر و مادر کودک چیست؟

صحیح است و مانعی وجود ندارد.
  • استفتائات مرتبط