استفتائات » اجتهاد و تقليد »
به عنوان فرد مكلّف حق خود مى دانم كه ويژگی‌هاى مرجعى كه قصد تقليد از او را دارم بدانم، و در حضرتعالى قدرت پاسخگويی به سوالات و شبهات خود را يافتم، لذا آیا به نظر شما اعلمیت برای مرجع تقلید شرط است و منظور از آن چیست؟

بر فرد مكلّف واجب است كه از، اعلم (عالم تر) و تواناتر و با كفايت تر تقليد نمايد، و درک صحيح اين مفاهيم به خودى خود ضرورت وجودشان را در مرجع مورد نظر برای تقليد آشكار مى سازد.  منظورمان از اعلم كسى است كه بيشترين توانايى را در استنباط كليه معارف ...

آیا مکلفی که از فتواهای مراجع مختلف آگاهی دارد، می تواند میان آن فتواها تلفیق نموده و به مرجع مشخصی رجوع ننماید؟

در فرآيند اجتهاد دينى مجموعه اى از مبانی مشترک وجود دارد كه مجتهد بايد به آن ها علم داشته باشد، و ممكن نیست مجتهدى مجتهد گردد، بدون آن كه از عموم و كليت معارف دينى آگاهی داشته باشد؛ البته چه بسا فردى به جزئیات مسائل فقهى آگاه ...

آيا تقليد ابتدایى از ميت جايز است؟

معتقديم كه در صورت اثبات اعلميت، تقليد از ميت، چه به صورت ابتدایی و چه به صورت بقایی اشکال ندارد؛ منظورمان از اعلميت نیز، اعم از اعلميت در احكام است، بلكه شامل عموم معارف دينی مى گردد، و هرگاه اعلميت فردى ثابت شد، خواه زنده باشد يا مرده، ...

طبق مبانى حضرتعالى، افراد خبره اى كه اعلميت مرجع را تایید می نمايند، چه كسانى هستند؟

اهل خبره اى كه در تفسير مفهوم اعلمیت بدان ها اشاره مى كنيم، علما و فضلايى هستند كه داراى آگاهى و اطلاع جامع و نگاهى موضوعى به كليت معارف دينى باشند؛ لذا كسانى كه آگاهى و ديد شان به جنبه اى خاص از معارف محدود مى گردد، ...

تعریف اعلم از نظر حضرتعالی چیست؟

اعلم از نظر ما، کسی است که در استنباط تمام معارف دین، و نه فقط حلال و حرام، تواناتر باشد. ...