استفتائات

آيا ميشود نصف يك سوره را در ركعت اول و نصف ديگر را در ركعت دوم بخوانيم؟ مثلا سوره قيامت ٤٠ ايه دارد ٢٠ آيه ركعت اول و ٢٠ ايه ركعت دوم؟

مکلف باید در هر رکعت از نماز یک حمد و یک سوره کامل را بخواند.
  • استفتائات مرتبط