استفتائات

آيا در نماز، واجب است كه سوره فيل و قريش و انشراح و ضحی باهم خوانده شوند؟

سوره فیل و قریش یک سوره هستند و سوره انشراح و ضحی هم یک سوره حساب میشود و برای هر کدام باید یک بسم الله جدا گفته شود.
  • استفتائات مرتبط