بایگانی ویدیوها

نظریه جواز تعبد به جمیع ادیان و مذاهب الهی و غیر الهی

اولین موضوعی که آیت الله حیدری در سلسله مباحث «قرائت جدید از مبانی فکر دینی» به یاری خدا قصد دارند به طرح و تبیین آن بپردازند، یکی از نظریات مهم و چالش برانگیز ایشان است، تحت عنوان «نظریۀ جواز تعبّد به جمیع ادیان و مذاهب الهی و غیر الهی».

 اکنون آیت الله حیدری این نظریۀ خود را که – آن را یکی از مصادیق بارز کرسی های آزاداندیشی، تولید علم و حرف نو می توان قلمداد کرد – قبلاً در ۲۲ جلسه به زبان عربی تبیین نموده بودند، به زبان فارسی مطرح می کنند.

دیگران هم آزادند این نظریه را به دور از جنجال و هیاهو و تخریب و پرداختن به بحث های حاشیه ای و ورود به حریم نیات قلبی و انگیزه های افراد، به نحو علمی، مستدل و محترمانه نقد و بررسی کنند تا در پرتو تضارب علمی آراء به شکل سالم و اخلاقی، در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و محافل علمی، به طور نسبی و قابل قبول شاهد یک نوع پویایی، فضای جدید و چند صدایی باشیم.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه