بایگانی ویدیوها

نظرات علما، مساوی دین نیست بلکه فقط برداشتشان از دین است. به عبارت دیگر، هیچ کدام از علما نمی تواند ادعا کند که حرف من، حرف خود دین است، تنها می تواند بگوید که این برداشت اجتهادی من از دین است که ممکن است مطابق با واقع باشد و احتمال دارد مطابق با واقع هم نباشد.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه