بایگانی ویدیوها

در این جلسۀ تصویری، علامه حیدری به تبیین درجات و مقامامت معنوی حضرت زهرا (سلام الله علیها) از منظر قرآن کریم و روایات پرداخته و همچنین نقش ایشان در جریانات سیاسی و ااجتماعی صدر اسلام و به ویژه نحوۀ مواجهۀ وی با دستگاه حاکمه و خلفا را بررسی نموده اند.
در این جلسه، از میان مقامات و کمالات متعدّد حضرت فاطمه (سلام الله علیها)، دو ویژگی «صدّیقه» و «شهیده» بودن حضرتش، به طور خاصّ و نسبتاً تفصیلی مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است. از دیگر مباحثی که در این دیدار مطرح شده، اشاره به عصمت مطلق حضرت زهرا (سلام الله علیها) از راه احراز «مقام شهادت اعمال» برای ایشان است. آنچه که این بحث را از مباحث سایر بزرگان، متفاوت و متمایز می کند این است که علامه حیدری تلاش نموده تا جایگاه و مقام حضرت زهرا (سلام الله علیها) را بیشتر از دیدگاه قرآن کریم به تصویر بکشد.

این مصاحبه از سوی مجلۀ «حریم امام» در بهمن ماه ۱۳۹۶ در دفتر معظم له صورت گرفته است.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه