بایگانی ویدیوها

سلسله مباحث “مبانی و کلیدهای اصلی در فهم مسائل زنان”
در این جلسات مهم، آیت الله حیدری مباحث متفاوت و بعضاً جدیدی را در حوزۀ مطالعات زنان از دیدگاه اسلام طرح و تبیین نموده است. علامه حیدری مطالب خود را در قالب چند قاعدۀ کلّی بیان نموده؛ قواعدی که – از نظر ایشان – ورود به عرصۀ مطالعه و تحقیق پیرامون حقوق و مسائل زنان بدون ملاحظۀ آنها، نافرجام و در مواردی آسیب زا خواهد بود!
این اصول و قواعد بنیادین، به منزلۀ کلیدهایی هستند که در دست داشتن هر یک از آنها، قفل های متعدّدی را گشوده و مشکلات فراوانی را از جامعۀ زنان برطرف خواهد کرد. در جلسه اول و دوم، شش مبنا و کلید اصلی توضیح داده شده است که عناوین آنها عبارتند از:

  1. اصالت و محوریّت قرآن
  2. نگاه کلان و اجتماعی به حقوق و مسائل زنان
  3. نگرش جامع اعتقادی، اخلاقی و فقهی و احتراز از نگاه فقهیِ تک بُعدی
  4. ضرورت فهم و برداشت زنانه از آیات و روایات، در کنار برداشت های مردانه
  5. حقوقی که پیامبر اکرم (ص) برای زنان بیان فرموده حقوق حداقلی است، که باید در اثر گذشت زمان افزایش یابد
  6. ضرورت تفکیک بین “سنت واقعیه” و “سنت محکیه” (سنت گزارشی یا نقل شده). استماع سلسله مباحث حاضر به همۀ بانوان گرامی و به ویژه محققان رشتۀ مطالعات زنان توصیه می شود. گفتنی است این جلسات یاری خدا ادامه خواهد داشت.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه