بایگانی ویدیوها

نظریه اول: اخباریان می گویند اجتهاد به طور مطلق ممنوع است، چه در اصول و چه در فروع دین

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه