بایگانی ویدیوها

برخی از مباحثی که در این فایل صوتی، مطرح شده اند:
✔️ وجه تسمیۀ اخباری گری
✔️ پیشینۀ تاریخی تفکر اخباری
✔️ عوامل پیدایش مکتب اخباری گری
✔️ بررسی نقش محمد امین استرآبادی در شکل گیری اندیشه اخباری
✔️ ارکان و مقوّمات مکتب اخباری
✔️ وجود تفکر اخباری در حوزه های علمیه

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه