بایگانی ویدیوها

نقد “معرفت دینی” و “اجتهادِ” مجتهدین، غیر از نقد “اصل دین” است!
دین الهی معصوم و خطاناپذیر است، اما برداشت و قرائت عالمان از دین، به جهت بشری بودن، خطاپذیر و قابل نقد و ابطال است!
اگر کسی نظرات علما را مقدّس قلمداد کرد، دیگر نمی تواند به نحو آزاد و مستقل فکر کند!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه