استفتائات

احکام سرایت نجاست از طریق وسائط متنجس را بیان فرماييد.

متنجس اول که عین نجاست در آن است. متنجس دوم ، مثلا دست انسان است که در برخورد با متنجس اول، نجس خواهد شد. ولی اگر همین دست (متنجس دوم) به جایی برخورد کند، نجاست انتقال پیدا نخواهد کرد. مگر واسطه مایع باشد که اگر 100 واسطه هم بیاید نجس خواهد شد.مثال: بر روی پتو خون ریخته است (متنجس اول). انسان دست بر روی پتو مي گذارد (متنجس دوم)، دست انسان نجس خواهد شد اما نجاست به جایی سرایت نخواهد کرد مگر اینکه نجاست رطوبت باشد.
  • استفتائات مرتبط