بایگانی ویدیوها

برخی از مباحثی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند: 👇

➖ نقطۀ آغاز نواندیشی دینی در افکار آیت الله حیدری

➖ ضرورت تفکیک بین «خود دین» و «برداشت از دین»

➖ معیار تشخیص قرائت صحیح از قرائت نادرست

➖ بررسی مبانی اصلی مکتب تشیّع در قرآن

➖ تکامل انسان در سایۀ تفاوت افکار و اختلاف قرائت ها

➖ دیدگاه آیت الله حیدری دربارۀ مواضع سیاسی ائمه (ع)

➖ ملاک حداقلی تشیع از دیدگاه آیت الله حیدری

➖ ضرورت «انفتاح باب اجتهاد در عقائد دینی» در حوزه های علمیّه

➖ خلط شدید اهل علم، بین «کلام معصوم» ( سنّت) و «فهم راویان» (حدیث)

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه